A A A

REGULAMIN

Regulamin serwisu ogłoszeniowego CBSMS

§1

 1. Właścicielem serwisu CBSMS (zwanym dalej „Serwisem”) jest Michał Trusewicz z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP 5212239872
 2. Serwis korzysta z usług: Premium SMS (usługę obsługuje CTM Mobiltek)
 3. Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczania, modyfikowania i publikowania wpisów (notatek, komunikatów i ogłoszeń) w Serwisie.

§2

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§3

 1. Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie drogą pocztową po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 2. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.

§4

Zasady zamieszczania wpisów i dokonywania aktywacji poprzez SMS:

 1. Aktywację zamieszczonych wpisów można dokonać poprzez SMS.
  • Aktywowanie tej usługi polega na wysłaniu, z numeru zarejestrowanego w Serwisie, wiadomości SMS na nr 92578 o treści TC.CBSMS
  • Koszt wysłania wiadomości SMS wynosi 30,75 PLN brutto
  • Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.
 2. Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS: smartpay.pl/regulamin-klienta
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi Premium SMS należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem smartpay.pl/complaint.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę CTM Mobiltek.

Ponadto:

 1. Korzystanie z Serwisu dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje można kierować na adres mailowy: reklamacja@cbsms.eu

§5

 1. Ogłoszenia w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Zakazuje się umieszczania w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem, zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość.

§6

 1. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści wysyłane przez Użytkowników.
 2. Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji dotyczących jego poprawnego działania.
 3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Użytkownika ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
 5. W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Właściciel Serwisu może zablokować ogłoszenie lub konto Użytkownika, a także je usunąć.
 6. W wypadku opisanym w §6 pkt. 5, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników.
 7. Właściciel Serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści ogłoszeń

§7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Właściciela Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
 3. Użytkownik oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.